Kurumsal İtibar

Hepimiz yetiştiğimiz çevreden şunu iyi biliriz: İtibar bir insanın her şeyidir. Bir kişinin parası olmasa bile, itibarı varsa her şeyi var demektir. Kişiler için tasavvur edilen itibarın kurumlar için de geçerli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dahası, itibar sadece tasavvur edilen bir olgu değil, ölçülebilen bir kurumsal değer olarak kabul edilmektedir. 

Bu nasıl oluyor? Bizler her an sonsuz sayıda duyu verileriyle karşı karşıyayız. Sonsuz sayıdaki duyu verileri sonlu ama çok sayıda algıya, çok sayıda algı az sayıda imaja ve sonunda imajlar da tek bir itibara dönüşmektedir. Biliminsanlarının çalışmaları neticesinde, özellikle C. Fombrun ve arkadaşlarının geliştirdiği itibar modeli sayesinde artık kurumların itibar değerleri ölçülebilmektedir. Bu bağlamda kurumsal itibar araştırmalarının ölçtüğü faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Duygusal cazibe (Kurum ne kadar seviliyor? Beğeniliyor? Ne kadar saygı duyuluyor?)

Ürün ve hizmetler (Kurumun ürettiği hizmetlerinin ve yetiştirdiği öğrencilerin algılanan kaliteleri, yenilikçilikçiliği ve güvenilirliği)

Finansal performans (Kurumun rekabet gücü, büyüme imkanları ve yüklendiği riskler)

Vizyon ve Liderlik (Kurumun belirlenmiş vizyonunun ne kadar netlikte açıklanabilmiş olduğu, ne kadar güçlü bir liderlik gösterdiği, piyasadaki kar ve büyüme fırsatlarını ne kadar iyi değerlendirebildiği)

Çalışma ortamı (Kurumun yönetim kalitesi ve çalışan kalitelerinin algılanması)

Sosyal sorumluluk (Kurumun toplumla, STKlarla olan ilişkilerinin gelişmişlik düzeyi, kamu yararına geliştirdiği projelerin algılanması)

GENAR, yerel olgular, yerel kurumsal kültür ve değerlerimizden kaynaklanan farklılaşmaların kurumsal itibara yansıyan yönlerini de dikkate alarak kendi kurumsal itibar modelini oluşturmuştur. Kurumsal itibar değeri kurumun sosyal paydaşları üzerinden ölçülmektedir. İş sonucu olarak sadece kurumsal itibar katsayısı değil, itibar değerinin yükselmesine veya düşmesine neden olan faktörler ve parametreler de ortaya çıkmaktadır. Böylece,kurum itibarını yükseltmek için işe nereden ve ne ağırlıkta başlayacağını bilebilmektedir.