Sosyal Ekonomik Politik Analiz

Sosyal
Araştırmalar

GENAR sosyal araştırmalarda lider kurumdur. Ortaya koyduğu sosyolojik yaklaşımlar ve araştırmalarda...

Siyasi
Araştırmalar

Siyaset araştırmaları alanı, bir araştırma kurumunun en çok tartışıldığı alandır. Kuruluşundan bu güne kadar...

Pazar
Araştırmaları

Pazar risklerle ve belirsizliklerle dolu bir mücadele evreni olarak karşımızdadır. Böylesi bir ortamda...

Seçim
Araştırmaları

Secim yarışı başlarken - Türkiye Seçime Gidiyor - 12 Haziran 2011 Seçim - Seçim Sonrası Gündem...

Alan Uygulamalı İletişim Çalışması

Yerel yönetimlerin en önemli sorunlarından biri içinde bulundukları ve hizmet verdikleri toplumla yeterli seviyede ve nitelikte iletişim kuramamaktır. Bir diğer önemli sorunları ise yoğun iş yükü altında ezilip, hizmet verdikleri kentin fiziki ve sosyal sorunlarına yerinde nüfuz edememektir. GENAR tarafından geliştirilen Alan...

Kent Kültürü ve Kentllik Bilinci

Göç, tarihte olduğu gibi çağımızda da en önemli ve en dinamik sosyal olgudur. Şehirlerin sosyal yapıları göçlerle belirlenmektedir ve bu bağlamda başta İstanbul olmak üzere, ülkemizin büyük şehirleri göçle biçimlenen şehirler olmuşlardır. Bu tür şehirleşme süreçleri, kente yabancı kentliler üretmektedir. Kent ve...

Sosyal Doku

GENAR, gerçekleştirdiği sosyal araştırmaların ötesinde bizzat sosyal projeler üreterek özellikle kentsel yaşama ve kentsel yönetimlere katkı sağlamakta, kentlerin sosyal yönlerinin önemini kent yönetimlerinin dikkatine sunmaktadır. Sosyal Doku Projesi bu projelerden biridir. GENAR, Sosyal Doku Projesi çerçevesinde...

Kent Bilgi Sistemi

Kentsel bilgi; mekansal ve sosyal bilgi olarak kent yöneticilerinin planlama ve yönetimde kullandıkları en önemli enstümanlardan biridir. Özellikle, sosyal verilerin toplanması ve kent bilgi sistemi içerisinde işlenmesi ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. İstanbul’da Tarihi Yarımada Araştırmaları, İstanbul Seyahat Alışkanları...

Trend Politik

Siyasal araştırmalar günümüzde neredeyse partilerin muhtemel oy dağılımına ve seçim sonucu tahminine indirgenmiş durumdadır. Bu durum hem araştırmacılığa hem de siyasete zarar vermektedir. Siyaseti toplumsal bir kurum gören, sosyolojik yaklaşımı benimseyen GENAR, siyasete toplumun içinden...

7P - 7C

Pazar araştırmaları, bilimsel olarak pazarlama karması üzerinde odaklanmaktadır. Ancak, pazarlama karmasının P’leri hem sayıca hem de kategori olarak etkin bir pazarlama ve asıl önemlisi pazarlama iletişimi için yeterli gözükmemektedir. Bu sebeple, pazarlama enstrümanını pazarlama karması kadar tüketici...

Kentsel İyileştirme Projesi

Bir şehirde yaşayanların kendisini o şehre ait hissetmeleri için o şehirde kendilerini sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziki anlamda ihtiyaçlarının karşılanıyor olması gerekir. Sanayi devrimiyle birlikte kırsal nüfus kentlere yerleşmiş, köy, kasaba ve küçük şehirlerde oluşan örgütlenme ve iletişim biçimleri bozulmuş ve kalabalık...

Siyasal İtibar

Siyasette itibar her şeydir demek abartılı bir ifade değildir. Ticarette olduğu gibi, siyasette de itibarınız kadar var olabilirsiniz. GENAR bu yaklaşımdan hareketle, kurumsal itibar modellerinin siyasal alana da uygulanabileceğini varsayarak, bir Siyasal İtibar Modeli geliştirmiştir. Bu model siyasal kurumlar için olduğu...

Kurumsal İtibar

Hepimiz yetiştiğimiz çevreden şunu iyi biliriz: İtibar bir insanın her şeyidir. Bir kişinin parası olmasa bile, itibarı varsa her şeyi var demektir. Kişiler için tasavvur edilen itibarın kurumlar için de geçerli olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dahası, itibar sadece tasavvur edilen bir olgu değil, ölçülebilen bir kurumsal değer olarak...